FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
संस्था दर्ता नियमावली, २०७९ ७९-८० 03/20/2023 - 17:03 PDF icon संस्था दर्ता नियमावली, २०७९.pdf
विपद् कोष संचालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ ७९-८० 03/16/2023 - 17:15 PDF icon विपद् कोष संचालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७९.pdf
मिलिजुली बिउपुजी परिचालन नियमावली, २०७९ ७९-८० 03/16/2023 - 17:12 PDF icon मिलिजुली बिउपुजी परिचालन नियमावली, २०७९.pdf
बाख्रा पकेट कार्यक्रम २०७९ ७९-८० 03/16/2023 - 17:11 PDF icon बाख्रा पकेट कार्यक्रम २०७९.pdf
निशुल्क स्वास्थ्य विमा सम्बन्धी नियमावली, २०७९ ७९-८० 03/16/2023 - 17:10 PDF icon निशुल्क स्वास्थ्य विमा सम्बन्धी नियमावली २०७९.pdf
तुम्बेवा गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगम नियमावली, २०७९ ७९-८० 03/16/2023 - 17:09 PDF icon तुम्बेवा गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगम नियमावली, २०७९.pdf
तुम्बेवा गाउँपालिकाको मेलमिलाप कार्यसञ्चालन सम्बन्धि नियमावली,२०७९ ७९-८० 03/16/2023 - 17:08 PDF icon तुम्बेवा गाउँपालिकाको मेलमिलाप कार्यसञ्चालन सम्बन्धि नियमावली २०७९.pdf
तुम्बेवा गाउँपालिकाको कार्यसन्चालन नियमावली, २०७9 ७९-८० 03/16/2023 - 17:06 PDF icon तुम्बेवा गाउँपालिकाको कार्यसन्चालन नियमावली, २०७9.pdf
तुम्बेवा गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली, २०७९ ७९-८० 03/16/2023 - 17:05 PDF icon तुम्बेवा गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली २०७९.pdf
तुम्बेवा गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय को ल्याब संचालन नियमावली, २०७९ ७९-८० 03/16/2023 - 17:04 PDF icon तुम्बेवा गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय को ल्याब संचालन नियमावली २०७९ .pdf

Pages